top of page

רכישה

כצור חלמיש

תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה

ד"ר בן-ציון קליבנסקי

כצור חלמיש בוחן ומתאר את עולם הישיבות הליטאיות במזרח אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה ואת התחדשותו והתפשטותו של עולם זה בימי בין המלחמות. הספר הוא חיבור רחב-היקף והראשון מסוגו שעניינו מוסדות כמעט עלומים בתקופה שבשדה המחקר הרבו לדון בה.

כצור חלמיש פורשֹ תופעה ייחודית: כבר במלחמת העולם הראשונה בגְלות מנהלי הישיבות ותלמידיהן אל רוסיה ואוקראינה לא התפרקו הישיבות אלא הוסיפו לפעול בערי הגולה על אף קשיי הקיום, מגפות ופרעות. הישיבות אשר חזרו בתום המלחמה אל מחוזות מחייתן התאוששו ואף ידעו פריחה רוחנית. מרשימים הלימודים הרציניים והמאומצים של חניכיהן בימים ההם במציאות עגומה שכולה מצוקה ועניות קשה. בתנאים הסגפניים הצליחו הישיבות הליטאיות לשרוד כשני עשורים, וברבות מהן הייתה תפוסת תלמידים מלאה. גם בשנות מלחמת העולם השנייה הן המשיכו במילוי ייעודן עד לראשית ימי השואה ביוני 1941.

כצור חלמיש דן בנושאים מרכזיים בעולם הישיבות הליטאיות: מבנה ארגוני, סדרי כלכלה וכספים, תכניות לימודים, אופי ההנהלות ומאפייני התלמידים, והוא מעמיד תשתית עובדתית להבנת מהות הישיבות האלה בימי תור הזהב בתולדותיהן. זו הייתה תקופת קיומן האחרונה במזרח אירופה בטרם כיליונן, ועד היום זכרן הוא מגדלור ומופת לישיבות ברחבי העולם היהודי.

ISBN 978-965-227-312-3

תוכן העניינים

ביקורות

פרופ' עמנואל אטקס: "הספר הזה שאנו מציינים הערב את הופעתו מניח תשתית מוצקה, רחבה, משמעותית להכרת עולם הישיבות הליטאיות, שממנה אפשר כמובן להמשיך ולשאול שאלות נוספות". 

ערב השקת הספר במרכז זלמן שזר, 19.6.14

ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי: "כשלקחתי את הספר לידי לראשונה, עזבתי הכול והתחלתי לקרוא בו בעמידה, כמו שנאמר 'בעודה בכפו יבלענה'. הרגשתי כמו ילד בחנות ממתקים מסחררת...".

ערב השקת הספר במרכז זלמן שזר, 19.6.14

בעיתונות:

מי שאינו מצליח לקרוא את הביקורת, יכול לעיין בה כאן: 

מאמר מ-31.7.14

מאמר מ-15.8.14

מאמר מ-21.5.15

באתרים:

מאמר מ-12.8.14

בכתבי עת:

גחלת, אדר תש"ע, מדור ספרים

המעין, תשרי תשע"ה
מדור נתקבלו במערכת

מים מדליָו, 26-25, תשע"ד-תשע"ה
 

סגולה, 52, אלול תשע"ד,

ספטמבר 2014

זהויות, 7, תשע"ו 2016

הופעה בטלוויזיה

בערוץ 20 בתכנית אירוח עם לינוי בר גפן בנושא "לימוד תורה"  

חזור

bottom of page