ISBN 978-965-227-312-3

פרופ' עמנואל אטקס: "הספר הזה שאנו מציינים הערב את הופעתו מניח תשתית מוצקה, רחבה, משמעותית להכרת עולם הישיבות הליטאיות, שממנה אפשר כמובן להמשיך ולשאול שאלות נוספות". 

ביקורות

ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי: "כשלקחתי את הספר לידי לראשונה, עזבתי הכול והתחלתי לקרוא בו בעמידה, כמו שנאמר 'בעודה בכפו יבלענה'. הרגשתי כמו ילד בחנות ממתקים מסחררת...".

רכישה

כצור חלמיש

תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה

תוכן העניינים

כצור חלמיש בוחן ומתאר את עולם הישיבות הליטאיות במזרח אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה ואת התחדשותו והתפשטותו של עולם זה בימי בין המלחמות. הספר הוא חיבור רחב-היקף והראשון מסוגו שעניינו מוסדות כמעט עלומים בתקופה שבשדה המחקר הרבו לדון בה.

כצור חלמיש פורשֹ תופעה ייחודית: כבר במלחמת העולם הראשונה בגְלות מנהלי הישיבות ותלמידיהן אל רוסיה ואוקראינה לא התפרקו הישיבות אלא הוסיפו לפעול בערי הגולה על אף קשיי הקיום, מגפות ופרעות. הישיבות אשר חזרו בתום המלחמה אל מחוזות מחייתן התאוששו ואף ידעו פריחה רוחנית. מרשימים הלימודים הרציניים והמאומצים של חניכיהן בימים ההם במציאות עגומה שכולה מצוקה ועניות קשה. ב...

Please reload

ד"ר בן-ציון קליבנסקי

ערב השקת הספר במרכז זלמן שזר, 19.6.14

ערב השקת הספר במרכז זלמן שזר, 19.6.14

מי שאינו מצליח לקרוא את הביקורת, יכול לעיין בה כאן: 

בעיתונות:

מאמר מ-31.7.14:

באתרים:

מאמר מ-12.8.14:

מאמר מ-15.8.14:

בכתבי עת:

"המעין", תשרי תשע"ה

מדור "נתקבלו במערכת":

הופעה בטלוויזיה

בערוץ 20 בתכנית אירוח עם לינוי בר גפן בנושא "לימוד תורה"  

"מים מדליָו", 26-25, תשע"ד-תשע"ה:

 

מאמר מ-21.5.15:

"סגולה", 52, אלול תשע"ד,

ספטמבר 2014:

 

"זהויות", 7, תשע"ו 2016:

 

מעבר לדף הראשי