top of page
ראשית עמוד ספרים

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

בן-ציון קליבנסקי_פרקי היכלות
פרקי היכלות

ISBN 965-90363-0-2

 

הספר פרקי היכלות מציג מסורות מיסטיות עתיקות העוסקות בירידה למרכבה השמימית, בתיאור ההיכלות העליונים ובהשבעת מלאכים. זמן התהוותן של מסורות אלו בתקופת המשנה, התלמוד והמדרשים, וחלקן יוחסו לגדולי התנאים רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בהיותן מתחום המיסטיקה הן לא נפוצו בקרב העם, ונשתנה גורלן מגורל מסורות מדרשיות והלכתיות שנקלטו היטב בקהילות ישראל. יחידי סגולה העבירו את מסורות ההיכלות מדור לדור, והן נערכו עריכה אחרונה בידי חסידי אשכנז במאה ה-13. מעט מזעיר מעריכה זו הוצא לאור עם הופעת הדפוס, אך רבה הייתה בספרים אלו הערבוביה שנבעה משינויי הגרסאות בכתבי היד ומשיבושים לאין ספור שהשתרבבו בהם במרוצת הדורות.

 

בהתאמה למסקנות מתחום המחקר בא פרקי היכלות לרכז את מסורות ההיכלות לא לפי חלוקתן המקובלת עד עתה אלא על-פי סידורן לנושאים. חלוקה זו מלבד עשותה סדר במסורות המיסטיות מנגישה אותן לקורא בן זמננו ואף יוצרת לעתים רצף סיפורי מרתק.

חזור

bottom of page