top of page
ראשית עמוד מאמרים

בן-ציון קליבנסקי

היסטוריון & מהנדס אלקטרוניקה

ביקורת ספרים: עמנואל אטקס ושלמה טיקוצ'ינסקי, ישיבות ליטא: פרקי זכרונות, ירושלים תשס"ד
פורסם בגל-עד, כ (תשס"ו), עמ' 161–168

"לקדש שם שמים בעולם!" – לדמותה של המהפכה הטלזאית
פורסם במים מדליו, 21 (תש"ע), עמ' 25–64

"במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב": 
מעמדה של אגודת הרבנים בליטא

פורסם בציון, עה (תש"ע), עמ' 313–346

"התאגדות הישיבות תקיף העולם ומלואו" – לדמותה של עיתונות נוברדוק
פורסם בקשר, 40 (2010), עמ' 115–125

חיסול יהודי עיירות השדה בליטא – התנגדות בלתי אפשרית
פורסם בקובץ הקיץ הנורא ההוא...: 70 שנה להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה בליטא, היסטוריה/הגות/ריאליה, ירושלים: מכללת אפרתה, תשע"ג, עמ' 11–37

"למה זה תטרח – קפוץ כאן לנהר!": המוסר כמענה
האורתודוקסי המובהק למודרנה

פורסם בגל-עד, כג (תשע"ג), עמ' 15–58

קיבוץ פוניבז'
פורסם בחצי גיבורים, ט (ניסן תשע"ו), עמ' תתצג-תתקכב

הערה: במאמר מופיעות טעויות הדפסה ביידיש. לניסוח המדויק ראו המקור:

כתיבת ספר תורה על-שם "החפץ חיים": ממבצע התרמה למפגן אחדות
פורסם בחצי גיבורים, י (ניסן תשע"ז), עמ' א'לז-א'עט

 

"תפארת בחורים" – תנועת לימוד תורה רחבה לבני מעמדות העמלים בליטא בין מלחמות העולם
פורסם בציון, פב (תשע"ז), עמ' 439–488

תמורות רוחניות ביהדות הליטאית בעקבות גְלותה במלחמת העולם הראשונה
פורסם בקובץ עולם מתהפך: מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, היסטוריה/הגות/ריאליה, ירושלים: מכללת אפרתה, תש"ף, עמ' 13–39

חזור

bottom of page