Search

הקבר של הרב יצחק יעקב רבינוביץ

קברו של הרב יצחק יעקב רבינוביץ', רבה של פוניבז' וראש קיבוץ הלומדים המקומי, הועתק בשנת תשכ"ט מבית הקברות בפוניבז' לבית הקברות בווילנה....

The Grave of Rabbi Itzele Rabinovitch:

The grave of Rabbi Itzele Rabinovitch, the rabbi of Ponivezh and the head of the Ponivezh Kibbutz, was removed in 1969 from Ponivezh to...

צאתו לאור של הספר כצור חלמיש

עם הציירת פנינה מואטי (מויאל) לרגל צאתו לאור של הספר כצור חלמיש, שאת כריכתו היא ציירה. פנינה מתמחה בציורים היסטוריים של נוף מולדתה...