Search
  • Ben-Tsiyon Klibansky

צאתו לאור של הספר כצור חלמיש

עם הציירת פנינה מואטי (מויאל) לרגל צאתו לאור של הספר כצור חלמיש, שאת כריכתו היא ציירה. פנינה מתמחה בציורים היסטוריים של נוף מולדתה במרוקו, והפעם היא ציירה את נופה של סלבודקה, ובו בניין הישיבה החדש שאליו הייתה ישיבת "כנסת ישראל" אמורה לעבור. מחוסר תקציב לא הושלם הבניין, והסובייטים בהיכנסם לליטא בשנת 1940 השלימו אותו לצורכיהם, והוא עומד עד היום במקומו ומשמש את הליטאים. הציור "סלבודקה שאיננה" מבטא חזון של תחיית הישיבה בבניינה החדש כשמוריה ותלמידיה מן העבר שבים אליה, חזון שמעולם לא יכול להתגשם עקב הרצח ההמוני של יהודי ליטא.

#בלוג

31 views0 comments